Ιστορικά κείμενα και βιβλιογραφία

Μ. Χατζή Ιωάννου, Αστυγραφία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1888, ανατύπωση Αθήνα 1978, σ. 24.
Β. Κ. Γούναρης, Εντός του Λευκού Πύργου. Το ζήτημα της μετονομασίας του Πύργου του Αίματος, Θεσσαλονικέων Πόλις 1 (1997), σ. 100 -105.
Σ. Ταμπάκη, Α. Ζόμπου-Ασημή, Α. Κλημεντίδου-Παπαδάμου, Το «κάστρο» του Λευκού Πύργου, Βυζαντινά 20 (1999), σ. 303-329.

Περισσότερα