Βιβλιογραφία

Μ. Χατζή Ιωάννου, Αστυγραφία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1888, ανατύπωση Αθήνα 1978, σ. 24.
Β. Κ. Γούναρης, Εντός του Λευκού Πύργου. Το ζήτημα της μετονομασίας του Πύργου του Αίματος, Θεσσαλονικέων Πόλις 1 (1997), σ. 100 -105.
Σ. Ταμπάκη, Α. Ζόμπου-Ασημή, Α. Κλημεντίδου-Παπαδάμου, Το «κάστρο» του Λευκού Πύργου, Βυζαντινά 20 (1999), σ. 303-329.

Περισσότερα